ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖