ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕