ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓