ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 พ.ค. 64 มอบตัว นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
24 เม.ย. 64 จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
16 เม.ย. 64 ถึง 20 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
06 เม.ย. 64 มอบตัว อนุบาล2 ปีการศึกษา 2564
06 เม.ย. 64 มอบตัว อนุบาล2
04 เม.ย. 64 รายงานตัว อนุบาล2 ปีการศึกษา 2564
04 เม.ย. 64 จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว นักเรียนอนุบาล2
20 มี.ค. 64 ถึง 24 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียนอนุบาล 2
30 พ.ย. 63 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เปิดภาคเรียนที่2/2563
ครู เครือ่งแบบข้าราชการ นักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
09 พ.ย. 63 ถึง 11 พ.ย. 63 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
เครื่องแบบนักเรียน งานวิชาการ
27 ส.ค. 63 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
เครื่องแบบนักเรียน
21 ส.ค. 63 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
24 ก.ค. 63 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้าราชการครู ชุดปกติขาว บุคลากรทางการศึกษา ชุดผ้าไทยสีเหลือง นักเรียนใส่เครื่องแบบนักเรียน
04 มี.ค. 63 สนามสอบ NT
28 ก.พ. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
12 ก.พ. 63 สนามสอบ RT การอ่าน-การเขียน ชั้นป.1
05 ก.พ. 63 สนามแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย ระดับกลุ่มเครือข่าย
04 ก.พ. 63 กิจกรรม Day Camp สำหรับลูกเสือ - ยุวกาชาด ป.1-3
ลูกเสือ - ยุวกาชาด
01 ก.พ. 63 สอบ O-NET
02 ม.ค. 63 ยินดีต้อนรับคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน สู่รั้วโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ปี2563
07 ต.ค. 62 ถึง 08 ต.ค. 62 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมกีฬาสีภานในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ชุดกีฬา
30 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
22 ก.ค. 62 ถึง 23 ก.ค. 62 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่1-2562
15 ก.ค. 62 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
11 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
01 ก.ค. 62 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ชุดเครื่องแบบลูกเสือ
14 พ.ค. 62 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
01 พ.ค. 62 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส กำหนด ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น อ.3-ป.5 และนักเรียนเข้าใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น.
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
12 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561
เครื่องแบบลูกเสือ - ยุวกาชาด
06 ธ.ค. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 กิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
ชุดกีฬาสี
26 พ.ย. 61 ถึง 28 พ.ย. 61 สอบอ่านเขียนครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
27 ก.ย. 61 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
21 ก.ย. 61 งานร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
07 ส.ค. 61 นิทรรศการวิชาการกลุ่มเครือข่ายที่ 1
27 ก.ค. 61 ถวายเทียนพรรษา
27 ก.ค. 61 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (ภาคเช้า)
27 ก.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทย (ภาคบ่าย)
24 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
29 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
06 มิ.ย. 61 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
31 พ.ค. 61 กิจกรรมวันงดสุบบุหรี่
28 พ.ค. 61 กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
27 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เครื่องแบบนักเรียน
07 มี.ค. 61 ถึง 11 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนชั้นป.1
28 ก.พ. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนชั้นอ.2 เกิดตั้งแต่ 17พ.ค.2556-16พ.ค.2557
27 ก.พ. 61 ทดสอบการอ่าน-การเขียน ชั้นป.1
23 ก.พ. 61 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด (Day camp)
08 ก.พ. 61 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอ.2-ป.2
03 ก.พ. 61 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
21 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา
13 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
24 พ.ย. 60 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560
เครื่องแบบลูกเสือ
21 พ.ย. 60 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศัึกษา 2560
11 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560
28 ก.ย. 60 กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
21 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
24 ส.ค. 60 ถึง 29 ส.ค. 60 ทดสอบทักษะการอ่านการเขียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
19 ส.ค. 60 สถานที่แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
28 ก.ค. 60 ร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ชุดเครื่องแบบลูกเสือ
27 ก.ค. 60 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
26 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
15 ก.ค. 60 คณะครูอบรมการพับกระดาษแบบ Origami
13 ก.ค. 60 นักเรียนชั้นป.2เข้าร่วมบันทึกเทปการแสดงเทิดพระเกียรติ ชุด หนึ่งเดียวคือแม่
ชุดการแสดง
07 ก.ค. 60 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วันบางโพธิ์ในและวัดหงษ์ปทุมาวาส
04 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
01 ก.ค. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล
เครื่องแบบลูกเสือ
30 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
เครื่องแบบลูกเสือ
27 มิ.ย. 60 ถึง 28 มิ.ย. 60 การทดสอบการอ่าน-การเขียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่1/2560
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่ สัปดาห์ห้องสมุด และวันต่อต้านยาเสพติด
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
01 มิ.ย. 60 เลือกตั้งประธานนักเรียน
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
22 เม.ย. 60 ถึง 23 เม.ย. 60 สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ. 2560
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
งานทะเบียน
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล1

งานทะเบียน
15 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด
นักเรียน แต่งกายด้วยชุดลูกเสือหรือชุดยุวกาชาด ครู แต่งกายด้วยชุดผู้กำกับลูกเสือหรือชุดยุวกาชาด
04 ก.พ. 60 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด
11 มิ.ย. 58 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
05 มิ.ย. 58 ถึง 05 พ.ค. 58 กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ
01 มิ.ย. 58 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
15 พ.ค. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
31 มี.ค. 58 นักเรียนชั้นอ.2 และป.2-6 ประกาศผลสอบและรับค่าเครื่องแบบ
30 มี.ค. 58 นักเรียนชั้นป. 6 ประกาศผลสอบและปัจฉิมนิเทศ
12 มี.ค. 58 นักเรียนชั้นป.6 ซ้อมรับเกียรติบัตร
นักเรียนใส่ชุดนักเรียน
24 ธ.ค. 57 ค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายเซนคาเบียล
16 ธ.ค. 57 ถึง 18 ธ.ค. 57 ค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
04 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวันหงส์ปทุมาวาส/เสื้อสีเหลือง โรงเรียนวันหงส์ปทุมาวาส
15 พ.ย. 57 ถึง 16 พ.ย. 57 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
03 พ.ย. 57 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส/ชุดเครื่องแบบ,ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
11 ต.ค. 57 กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
09 ต.ค. 57 ถึง 10 ก.ย. 57 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส/ชุดกีฬาของแต่ละสี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
06 ต.ค. 57 ถึง 08 ต.ค. 57 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส/ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
01 ต.ค. 57 ถึง 05 ต.ค. 57 จัดงานศิลปหัตถกรรมนนักเรียนครังที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดงานศิลปหัตถกรรมนนักเรียนครังที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
หน่วยแข่งขัน/ชุดสุภาพ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
30 ส.ค. 57 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ครั้งที่ 10
ณ ยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
29 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง /ชุดผ้าไทย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
27 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นป.1-2และป.4
พระราชวังสนามจันทร์ และ พิพิธภัณฑ์หุ่มขี้ผึ้งไทย/ชุดผ้าไทย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
18 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ สู่อาเซียน

 

ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส/ ชุดรีไซเคิ้ล หรือชุดอาเซียน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
15 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา/ชุดผ้าไทย
08 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส/เสื้อสีฟ้า โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
29 ก.ค. 57 จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

 

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส/ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส