ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ค. 57 จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

 

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส/ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
08 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส/เสื้อสีฟ้า โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
15 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา/ชุดผ้าไทย
18 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ สู่อาเซียน

 

ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส/ ชุดรีไซเคิ้ล หรือชุดอาเซียน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
27 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นป.1-2และป.4
พระราชวังสนามจันทร์ และ พิพิธภัณฑ์หุ่มขี้ผึ้งไทย/ชุดผ้าไทย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
29 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง /ชุดผ้าไทย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
30 ส.ค. 57 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ครั้งที่ 10
ณ ยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
01 ต.ค. 57 ถึง 05 ต.ค. 57 จัดงานศิลปหัตถกรรมนนักเรียนครังที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดงานศิลปหัตถกรรมนนักเรียนครังที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
หน่วยแข่งขัน/ชุดสุภาพ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
06 ต.ค. 57 ถึง 08 ต.ค. 57 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส/ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
09 ต.ค. 57 ถึง 10 ก.ย. 57 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส/ชุดกีฬาของแต่ละสี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
11 ต.ค. 57 กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
03 พ.ย. 57 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส/ชุดเครื่องแบบ,ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
15 พ.ย. 57 ถึง 16 พ.ย. 57 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
04 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวันหงส์ปทุมาวาส/เสื้อสีเหลือง โรงเรียนวันหงส์ปทุมาวาส
16 ธ.ค. 57 ถึง 18 ธ.ค. 57 ค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
24 ธ.ค. 57 ค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายเซนคาเบียล
12 มี.ค. 58 นักเรียนชั้นป.6 ซ้อมรับเกียรติบัตร
นักเรียนใส่ชุดนักเรียน
30 มี.ค. 58 นักเรียนชั้นป. 6 ประกาศผลสอบและปัจฉิมนิเทศ
31 มี.ค. 58 นักเรียนชั้นอ.2 และป.2-6 ประกาศผลสอบและรับค่าเครื่องแบบ
15 พ.ค. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
01 มิ.ย. 58 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
05 มิ.ย. 58 ถึง 05 พ.ค. 58 กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ
11 มิ.ย. 58 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด
04 ก.พ. 60 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
15 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด
นักเรียน แต่งกายด้วยชุดลูกเสือหรือชุดยุวกาชาด ครู แต่งกายด้วยชุดผู้กำกับลูกเสือหรือชุดยุวกาชาด
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล1

งานทะเบียน
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
งานทะเบียน
22 เม.ย. 60 ถึง 23 เม.ย. 60 สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ. 2560
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
01 มิ.ย. 60 เลือกตั้งประธานนักเรียน
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่ สัปดาห์ห้องสมุด และวันต่อต้านยาเสพติด
27 มิ.ย. 60 ถึง 28 มิ.ย. 60 การทดสอบการอ่าน-การเขียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่1/2560
30 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
เครื่องแบบลูกเสือ
01 ก.ค. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล
เครื่องแบบลูกเสือ
04 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
07 ก.ค. 60 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วันบางโพธิ์ในและวัดหงษ์ปทุมาวาส
13 ก.ค. 60 นักเรียนชั้นป.2เข้าร่วมบันทึกเทปการแสดงเทิดพระเกียรติ ชุด หนึ่งเดียวคือแม่
ชุดการแสดง
15 ก.ค. 60 คณะครูอบรมการพับกระดาษแบบ Origami
26 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
27 ก.ค. 60 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 ก.ค. 60 ร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ชุดเครื่องแบบลูกเสือ
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 60 สถานที่แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่
24 ส.ค. 60 ถึง 29 ส.ค. 60 ทดสอบทักษะการอ่านการเขียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
21 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
28 ก.ย. 60 กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
11 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศัึกษา 2560
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
21 พ.ย. 60 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67
24 พ.ย. 60 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560
เครื่องแบบลูกเสือ
13 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
21 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
03 ก.พ. 61 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
08 ก.พ. 61 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอ.2-ป.2
20 ก.พ. 61 ทดสอบการอ่าน-การเขียน ชั้นป.1